H. J. de Vleeschauwer

Werke von oder mit H. J. de Vleeschauwer:


collected works

UmschlagfotoUmschlagfotoUmschlagfotoUmschlagfoto

Arnold Geulincx: Sämtliche Schriften

Reprint of the J. P. N. Land edition, Den Haag 1891–1893.

Introduced and amended with supplementary volumes, edited by H. J. de Vleeschauwer.
1968
3 Volumes
31*, XL, 1547 p., 12,7 x 18,4.
ISBN 978-3-7728-0159-4
Available
€ 264.–
© frommann-holzboog Verlag e.K. 2024